Urška Polanc
21.5.2020

Radeljske novičke: Župan Alan Bukovnik o zavrženih ovadbah v glasilu občine

Radeljske novičke: Župan Alan Bukovnik o zavrženih ovadbah v glasilu občine
Urška Polanc Novičke občine Radlje ob Dravi - številka z objavo vsebine sklepov. 
Aktualno

V glasilu Radelj ob Dravi je bil objavljen sklep tožilstva, da so sum o storjenih kaznivih dejanjih župana ovrgli. Da bi enako ravnali, tudi če bi bil spoznan za krivega, sporočajo z občine. A prej niso ravnali tako.

Župan občine Radlje ob Dravi Alan Bukovnik (stranka SD) je, potem ko je prejel sklep Okrožnega državnega tožilstva (ODT) v Slovenj Gradcu, s katerim so mu sporočili, da so anonimne kazenske ovadbe zoper njega, ker ni bil podan utemeljen sum, da bi storil kazniva dejanja pri občinskih projektih in poslih, zavrgli, tega v celoti objavil v občinskem glasilu Novičke občine Radlje ob Dravi in na svojem facebook profilu. Pri tem se poraja vprašanje, ali je vsebina res primerna za objavo v občinskem glasilu oziroma ali ne gre bolj za izkoriščanje občinskega glasila za lastno promocijo.

Tožilstvo z objavo ne soglaša

Višja državna tožilka in vodja tožilstva v Slovenj Gradcu Branka Čas je pojasnila, da z objavo celotne vsebine sklepa v občinskem glasilu ne soglašajo, za dodatno mnenje pa nas je napotila na informacijskega pooblaščenca. Ker v objavljenem sklepu ni varovanih osebnih podatkov, obstaja pa tudi pravna podlaga za razkrivanje in s tem povezano obdelavo vseh osebnih podatkov, državna nadzornica za varstvo osebnih podatkov pri informacijskem pooblaščencu ni uvedla inšpekcijskega postopka. Da so v sklepu sicer navedeni osebni podatki (imena in priimki fizičnih oseb), pojasnjujejo, a ti niso varovani, saj gre bodisi za uradne osebe (npr. župan, podžupan, predstojnik agencije, javni uslužbenec, drug javni funkcionar) bodisi pogodbene sodelavce javnega sektorja ali direktorje gospodarskih družb oziroma samostojne podjetnike.

Razložili so, da je za odločitev v tej zadevi ključen zakon o dostopu do informacij javnega značaja, ki prispeva k zagotavljanju transparentnosti delovanja države v najširšem smislu in po katerem se presoja, ali gre za prosto dostopno informacijo javnega značaja. V smislu razkrivanja osebnih podatkov torej s samo objavo načeloma ni nič spornega. Poraja se torej kvečjemu vprašanju, do kake mere in s kakim namenom in smislom župan občanom podaja informacije na ta način, da jih obvešča preko občinskega glasila.

Občina: "Objava ni neprimerna"

Uporaba javnega medija, se pravi Novičk občine Radlje ob Dravi, v tem primeru vsekakor ni bila neprimerna, ocenjujejo na radeljski občini. "Sum, ki ga navaja ODT, in vsa objavljena komunikacija se nanašata na očitke županu občine Radlje ob Dravi Alanu Bukovniku. Prav slednjega so za svojega župana izvolili krajani naše občine, zato smatramo, da moramo o dogajanju, ki se nanaša na njegova dejanja, ravnanja in ukrepe, tudi javno obveščati. Pa naj gre za objavo informacij, da tehtni dokaz za njegov sum ne obstaja, ali za objavo informacije, da so njegova dejanja bila spoznana kot kriva. V vsakem primeru bi ravnali enako, saj menimo, da je strateško in kakovostno obveščanje javnosti za nas izrednega pomena," so na naše vprašanje odgovorili iz radeljske občine. Da župan s svojimi dejanji in odločitvami primarno predstavlja in zastopa občino, poudarjajo, tudi statut in poslovnik radeljske občine določata, da je delo organov občine javno, kar zagotavljajo z obveščanjem javnosti o delu občinskih organov. "Tudi to dokazuje, da bi neobveščanje javnosti o tovrstnih "resnih" situacijah bilo z naše strani neodgovorno in bi v očeh mnogih lahko odražalo sum prikrivanja in neodkrivanja posameznih informacij," so zapisali. V ta namen imajo na proračunski postavki odnosi z javnostjo zagotovljena sredstva, ki jih namenjajo za obveščanja javnosti (snemanje in predvajanje sej občinskega sveta, izdaja informativnega glasila Novičk, uradne objave v Medobčinskem uradnem vestniku itd.). Če bi bili podatki pridobljeni ali sestavljeni zaradi kazenskega pregona ali v zvezi z njim, razkritje zahtevanega podatka pa bi škodovalo izvedbi postopka, bi lahko obveljala izjema, ki jo določa zakon o dostopu do informacij javnega značaja. "V konkretnem primeru ni bil izpolnjen drugi pogoj, saj razkritje podatkov iz sklepa že pojmovno ne more škodovati izvedbi kazenskega postopka, saj so bile anonimne kazenske ovadbe zoper župana zavržene in tako postopek zaključen," še dodaja informacijski pooblaščenec. Pojasnila občine, da bi takšne vsebine za krajane objavili, četudi bi bil župan v postopkih spoznan za krivega, pa vsaj v preteklosti niso držala. V novičkah občine Radlje ob Dravi namreč niso objavili, da je bil Bukovnik na okrožnem sodišču v Mariboru spoznan za krivega koruptivnega dejanja.

Strateško in kakovostno obveščanje javnosti je za nas izrednega pomena, trdijo na občini