Jasmina Detela
10.9.2019

Občini Ravne na Koroškem mnenje s pridržkom

Občini Ravne na Koroškem mnenje s pridržkom
Jasmina Detela
Aktualno

Računsko sodišče je pri poslovanju ravenske občine ugotovilo več nepravilnosti, odzivnega poročila pa ni zahtevalo

Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja občine Ravne na Koroškem v letu 2017 in ugotovilo več nepravilnosti, ki se med drugim nanašajo na pripravo proračuna, prodaje nepremičnega premoženja in oddaje prostorov v najem, delovno uspešnost in dodatke k plačam javnih uslužbencev, javna naročila pri investicijskih odhodkih, tekoče transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam ter zadolževanje. Izreklo ji je mnenje s pridržkom in podalo priporočila za izboljšanje poslovanja. Odzivnega poročila pa ni zahtevalo, saj je občina že sprejela ustrezne popravljalne ukrepe.

Tri naročilnice za obnovo cest na istih lokacijah

Kot je razvidno iz poročila, je računsko sodišče med drugim ugotovilo pomanjkljivo pripravo posameznih proračunskih dokumentov in prepozno poročanje o izvrševanju proračuna v prvem polletju 2017. Občina pri plačilu obveznosti iz proračuna ni upoštevala zakonskih plačilnih rokov. V štirih primerih je oddala prostor v brezplačno uporabo, čeprav za to niso bili izpolnjeni pogoji, stvarno premoženje pa je oddala v najem za nedoločen čas.

image
Jasmina Detela Občina Ravne

V pravilniku o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi je občina za šest delovnih mest določila napačne tarifne razrede. Direktorici občinske uprave je za julij 2017 izplačala preveč delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela (govorimo o znesku 278 evrov bruto). Po ugotovitvah računskega sodišča občina javni uslužbenki kljub izpolnjevanju pogojev ni izplačevala dodatka za magisterij v znesku 73 evrov bruto, pri dveh javnih uslužbencih pa pri obračunu dodatka za magisterij ni upoštevala mesečnega števila ur dela in jima je izplačala 141 evrov bruto dodatka preveč.

Nepravilnosti je računsko sodišče ugotovilo tudi pri javnih naročilih pri investicijskih odhodkih. Z izdajo treh naročilnic za obnovo cest v skupni vrednosti najmanj 68.437 evrov (v letu 2017 je izvajalcema plačala 32.667 evrov) je naročila izvedbo del na istih lokacijah, kot so bila oddana z javnim naročilom, v sedmih primerih pa pred izdajo naročilnic od ponudnika ni pridobila izjave oziroma podatkov o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika in v naročilnice ni vključila protikorupcijske klavzule. Občina je tudi več nepridobitnim organizacijam in ustanovam na različnih področjih delovanja dodelila in izplačala sredstva, ne da bi prej izvedla javni razpis. Šestim izvajalcem športnih programov, dvema izvajalcema kulturnih programov in izvajalcu dejavnosti medgeneracijskih centrov je poleg sredstev, dodeljenih na podlagi javnega razpisa, dodelila in izplačala sredstva v skupnem znesku 35.871 evrov, ne da bi prej izvedla javni razpis. Enajstim nepridobitnim organizacijam in ustanovam na različnih področjih delovanja je dodelila in izplačala sredstva v skupnem znesku 3.580 evrov, ne da bi prej izvedla javni razpis, izvajalcu športnih programov in sedmim nepridobitnim organizacijam in ustanovam na različnih področjih delovanja je dodelila in izplačala sredstva v skupnem znesku 1.780 evrov, ne da bi prej sklenila pogodbe o dodelitvi sredstev, s šestimi izvajalci športnih programov in enim izvajalcem dejavnosti medgeneracijskih centrov je sklenila pogodbe o dodelitvi sredstev, ne da bi v pogodbe vključila protikorupcijsko klavzulo.

Rožen: Na nek način zadovoljni

Računsko sodišče je ravenski občini podalo priporočila za izboljšanje poslovanja, ni pa zahtevalo predložitve odzivnega poročila, saj je občina med revizijskim postopkom, kjer je to bilo mogoče, sprejela ustrezne popravljalne ukrepe za odpravo razkritih nepravilnosti oziroma ukrepe, ki bodo zmanjšali možnost nastajanja istovrstnih nepravilnosti v prihodnje.

image
arhiv Večer Tomaž Rožen

Za odzivi smo poklicali tudi ravenskega župana Tomaža Rožena, ki je med drugim dejal, da je s poročilom na nek način zadovoljen. "Računsko sodišče je pregledalo celotno poslovanje občine leta 2017, to je najbolj obširna revizija. Revidirali so porabo okoli 10 milijonov evrov, zato smo lahko z oceno strokovnosti delovanja na nek način zadovoljni. So sicer napake, ki jih priznavamo in jih bomo odpravili. Nekaj smo jih že, nekaj jih še bomo. Prav tako upoštevamo priporočila pri nadaljnjem poslovanju."