sta
10.7.2019

Občini Dravograd negativno mnenje računskega sodišča

Občini Dravograd negativno mnenje računskega sodišča
Petra LESJAK TUŠEK Dravograd.
Aktualno

Računsko sodišče je v pregledu pravilnosti poslovanja Občine Dravograd v letu 2016 občini izreklo negativno mnenje. Ugotovilo je vrsto nepravilnosti in pomanjkljivosti, med drugim pri pripravi proračunskih dokumentov, izplačilu sredstev in javnih razpisih. Sodišče ni zahtevalo odzivnega poročila, saj je občina že sprejela nekatere ukrepe.

Računsko sodišče je v reviziji pravilnost poslovanja dravograjske občine v letu 2016 med drugim ugotovilo pomanjkljivo pripravo posameznih proračunskih dokumentov ter pomanjkljivo objavo javnega razpisa in razpisne dokumentacije na področju dodeljevanja sredstev nepridobitnim organizacijam in ustanovam na področju športa.

Izplačali več sredstev, kot načrtovano

Sodišče je ugotovilo tudi, da je občina izplačala več sredstev, kot jih je imela načrtovanih na proračunskih postavkah, pri plačilu obveznosti iz proračuna pa v več primerih ni upoštevala zakonskih rokov in je račune plačevala z zamudo.

Občina ni v celoti izvajala nadzora nad poslovanjem javnega zavoda Dravit, v primeru energetske obnove podružnične šole Črneče pa je vrednost javnega naročila razdelila in se izognila postopku javnega naročanja.

Po ugotovitvah sodišča je občina pri naložbi v cesto proti Nedoku aneks za dodatna dela v vrednosti dobrih 36.000 evrov z družbo Slemenšek sklenila na dan zaključka del, kar je v nasprotju s področnim pravilnikom.

Več ugotovitev računskega sodišča se nanaša na ravnanje dravograjske županje Marijane Cigala. Ta prejemnikom sredstev ni izdala sklepov o izboru, 18 nepridobitnim organizacijam in ustanovam na različnih področjih delovanja je dodelila in izplačala sredstva v skupnem znesku 3430 evrov, ne da bi prej izvedla javni razpis, s prejemniki pa ni sklenila pogodb o dodelitvi sredstev, je med drugim ugotovilo sodišče.

Dolgoročno so se zadolžili, a tega niso načrtovali

S sklenitvijo dogovora o obročnem odplačilu nakupa opreme in dogovorov o odloženem odplačilu investicijskih vlaganj se je občina dolgoročno zadolžila, ne da bi zadolžitev načrtovala v odloku o proračunu in ne da bi upoštevala predpisane postopke zadolževanja občin. Občina tudi ni določila načina izvajanja nalog, ki jih je prenesla na krajevne skupnosti, v danes objavljenem revizijskem poročilu navaja sodišče.

Računsko sodišče je Občini Dravograd podalo priporočila za izboljšanje poslovanja, ni pa zahtevalo predložitve odzivnega poročila, saj je občina med revizijskim postopkom, kjer je to bilo mogoče, sprejela ustrezne popravljalne ukrepe za odpravo nepravilnosti oziroma ukrepe, ki bodo zmanjšali možnost nastajanja istovrstnih nepravilnosti v prihodnje.

Tako je občina po podatkih sodišča med drugim januarja letos pripravila osnutek odloka, s katerim je določila način izvajanja nalog krajevnih skupnosti in merila za razdelitev sredstev. Prav tako je po podatkih sodišča pristopila k prodaji deleža v družbi Črneški gaj.